Všeobecné smluvní podmínky

1) Výklad pojmů

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se stanoví, že pojmy v nich uvedené budou mít následující význam:

1.1. „Provozovatel“ je společnost CENTRON Internet s.r.o., IČ 288 62 945 se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149793.

1.2. „Uživatel“ je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která se stala či stane oprávněným uživatelem služeb Webyan.

1.3. „služba/y Webyan“ jsou služby a produkty související s tvorbou webových stránek a e-shopů, které Provozovatel poskytuje Uživatelům prostřednictvím internetového serveru www.webyan.cz a www.goneo.cz.

1.4. „Webová stránka“ je webová stránka vytvořena pomocí systému Webyan Uživatelem.

1.5. „VSP“ znamená tyto Všeobecné smluvní podmínky pro používání služeb Webyan.

1.6. „Třetí osoba“ je fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje do právního, obchodního či jiného vztahu s Uživatelem jako vlastníkem a provozovatelem Webové stránky.

2) Úvodní ustanovení

2.1. Provozovatel nabízí Uživatelům prostřednictvím služby Webyan možnost bezplatného vytvoření Webových stránek, a to pro osobní i komerční využití včetně tvorby e-shopů, a dále placené služby související se zajištěním fungování Webových stránek, jejich propagace a zkvalitňování.

2.2. Používáním stránek, eshopů a dalších veškerých služeb Webyan souhlasíte s následujícími VSP a to včetně jakékoliv revize, úpravy, dodatky a změnami těchto VSP. Jestliže s těmito VSP nesouhlasíte a to v plném znění, nevyužívejte služeb a produktů Webyan.

2.3. Předmětem smlouvy o poskytování služeb Webyan je závazek Provozovatele zajistit provoz služeb Webyan Uživateli a závazek Uživatele za tyto služby Webyan platit poplatky podle platného ceníku Provozovatele, pokud se jedná o služby placené, a užívat služeb Webyan v souladu s VSP.

2.4. Za účelem určení obsahu smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Uživatelem vydává Provozovatel tyto VSP, které upravují vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem při užívání služeb Webyan.

2.5. Objednáním služeb Webyan prostřednictvím sítě internet vyslovuje Uživatel svůj závazek řídit se těmito VSP stejně, jako by tyto podmínky byly podepsané ve formě smlouvy. VSP jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.webyan.cz. Pokud má Uživatel jakékoliv dotazy k znění VSP, je oprávněn kdykoliv kontaktovat Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na internetové stránce www.webyan.cz.

2.6. Využívání služeb Webyan je zcela na uvážení Uživatele a Uživatel na sebe bere veškeré riziko s využíváním služeb. Společnost CENTRON Internet s.r.o. se zříká veškeré odpovědnosti za výpadky služby a s nimi spojené náhrady škody.

3) Základní zásady užívání služeb Webyan

3.1. Provozovatel neodpovídá za soulad informací a materiálů obsažených či zveřejněných na Webových stránkách. Odpovědnost za obsah Webových stránek a za služby poskytované elektronickými prostředky Třetím osobám nese dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, výhradně Uživatel.

3.2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě užívání Webových stránek Třetí osobou jsou výlučně vztahy vznikající pouze mezi Uživatelem a Třetí osobou. Do těchto vztahů není Provozovatel oprávněn vstupovat a není odpovědný za jejich obsah či výsledek.

3.3. Provozovatel, pokud zákon nestanoví jinak, neručí za kvalitu, přesnost nebo vhodnost použití Webových stránek pro konkrétní účel. Provozovatel dále negarantuje, že (i) služby Webyan a jejich používání budou splňovat požadavky Uživatele, (ii) materiál a obsah publikovaný na Webových stránkách bude přístupný neustále a bez přerušení, (iii) služba Webyan bude fungovat bez přerušení, bude zcela očištěna od chyb či virů nebo bude zcela kompatibilní se softwarem či službami Třetích osob.

3.4. Na základě poskytnutí služeb Webyan nevznikají Provozovateli ve vztahu k Webovým stránkám žádné povinnosti, práva či odpovědnost pokud se týká jejich obsahu. Systém Webyan je pouze platformou pro vytvoření Webových stránek a Provozovatel neodpovídá za soulad jejich obsahu se zákonem a zejména za porušení práv k duševnímu vlastnictví a průmyslovému vlastnictví Uživatelem.

3.5. Zakázána je tvorba Webových stránek s obsahy, informacemi či nabídkou, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky a to zejména ty, které nabízejí nelegální zboží či služby, které útočí na jiné osoby, které obsahují rasistické či ideologické sdělení, obsahují hanlivé a urážející sdělení, směřují proti morálce apod.

3.6. Uživatel je dále povinen nezveřejňovat nebo jiným způsobem zprostředkovávat pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické, vulgární, násilné, sexistické, rasistické nebo jinak nelegální materiály či názory nebo materiály a názory, který by jinak porušily nebo porušují práva Provozovatele nebo práva Třetích osob včetně práv duševního vlastnictví.

3.7. Uživatel není oprávněn zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat na Webových stránkách žádný materiál, který nevlastní nebo k němuž nemá taková práva, která jej k jeho zveřejnění opravňují.

4) Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Provozovatel není odpovědný za kvalitu dat, obrázků, textů a jiných elementů využívaných Uživatelem pro vytvoření či rozvoj Webových stránek. Stejně tak není Provozovatel odpovědný za případné poškození těchto dat. Veškerá data využívá Uživatel v souvislosti s vytvořením Webových stránek pouze na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.

4.2. Uživateli je zakázáno dále prodávat či nabízet k prodeji Webové stránky, které byly vytvořeny bezplatně, resp. nabízet vytvoření stránek pro Třetí osoby prostřednictvím systému Webyan za úplatu.

4.3. V případě omezení služeb vyvine Webyan maximální úsilí ke sjednání nápravy a obnovení služeb.

4.4. Provozovatel neodpovídá ani neručí za jakoukoliv škodu, která Uživateli nebo Třetím osobám vznikne v důsledku užívání služeb Webyan.

4.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Uživateli nebo Třetí osobě v důsledku nedostupnosti Webové stránky nebo materiálu, který je na ní zveřejněn.

4.6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Uživateli použitím služeb Třetích osob a to přímo, nepřímo nebo náhodně ve spojitosti se službou Webyan.

4.7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu smazat web uživatele, včetně uživatelů využívající placené služby, a to i bez jeho předchozího upozornění, uživatel výslovně souhlasí a bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených plateb.

4.8. Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na jeho emailovou adresu reklamní emaily.

5) Ceník, platební podmínky

5.1. Vytvoření Webových stránek pomocí služby Webyan je zdarma.

5.2. Za placené služby Webyan je Uživatel povinen řádně a včas platit Provozovateli odměnu stanovenou v ceníku služeb Webyan zveřejněném na http://www.Webyan.cz/premium.html

5.3. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžního závazku Uživatele vůči Provozovateli je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.4. Veškeré ceny uvedené v ceníku služeb Webyan jsou uvedeny včetně DPH.

5.5. Náklady Uživatele na použití komunikačních prostředků na dálku nese Uživatel.

6) Ukončení služby

6.1. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn Webové stránky smazat a ukončit poskytování služeb Webyan Uživateli za následujících podmínek:

6.1.1. Webové stránky napadají či hrubě poškozují Provozovatele či poškozují jeho dobré jméno či jeho pověst, nebo napadají a poškozují službu Webyan jako takovou;

6.1.2. Uživatel porušuje povinnosti stanovené v čl. . 3.a 4. VSP;

6.1.3. Uživatel prostřednictvím využívání služeb Webyan spáchá či páchá trestný čin či přestupek;

6.1.4. Webové stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy;

6.1.5. Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb Webyan;

6.1.6. Webové stránky Uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazují;

6.1.7. Webové stránky propagují extremismus ve všech formách, včetně komunismu, rasismu apod.;

6.1.8. obsah Webových stránek šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet a / nebo datové sítě Provozovatele nebo umožňuje jejich narušování;

6.1.9. Webové stránky obsahují automatické přesměrování (redict) stránek

6.1.10. Webové stránky souvisejí s tematikou hacking a cracking, s tématikou drog a farmaceutických produktů, s tematikou hazardních her či gamblingu, nabízejí k prodeji či propagují zbraně, munici, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, imitace značek, studentské práce;

6.1.11. Webové stránky mají pornografický či jinak sexuálně orientovaný obsah, včetně skryté nahoty, strategicky zakrytá nahota, průsvitné nebo průhledné oblečení, vyzývavé nebo provokativní postoje nebo pozice těla, záběry prsou, pozadí nebo rozkroku zblízka nebo odkazují na takto orientované stránky

6.1.12. obsah Webových stránek je v rozporu s autorskými a jinými právy Třetích osob, zejména s právy duševního vlastnictví, právem k obchodní firmě, autorskými právy k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo ochranným známkám

6.2. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery přes jakékoli automatizované systémy prohlížení stránek (např. autosurfy) či jiné nestandardní způsoby prohlížení stránek. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery ze sítí, ze kterých došlo k napadení či obtěžování Uživatelů nebo jiného poškozování služeb Webyan. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit linkování obsahu umístěného na vlastních serverech z cizích serverů.

6.3. Je-li Uživatel spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od zřízení služby v souladu s ust. § 53, odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

7) Autorská práva

Provozovatel disponuje veškerými autorskými právy na jednotlivé generované grafické či funkční prvky vytvářených Webových stránek, stejně tak jako na unikátní systém jejich vytváření a provoz. Uživateli je zakázáno vydávat tyto prvky, konstrukci i systém vytváření za své vlastnictví a součást autorských práv Uživatele ve vztahu k Provozovateli i ve vztahu k Třetím osobám. Obecně platí, že veškeré prvky Webových stránek, které nejsou generovány, dodány či zakomponovány přímo Uživatelem z jeho či jemu dostupných zdrojů, jsou vlastnictvím Provozovatele.

8) Osobní údaje

8.1. Uživatel tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři Provozovatele pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v registračním formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu užívání služeb Webyan.

8.2. Uživatel byl seznámen se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

8.3. Uživatel rovněž souhlasí s pořízením a uchováním elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.

Účel zpracování osobních údajů

8.4. Provozovatel bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro vnitřní potřebu správce, pro registraci domény druhého řádu, pro účely registrace stránek do internetových vyhledávačů a katalogů a dále k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze Uživatelů, za účelem vyhodnocování cílových skupin Uživatelů, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem poskytovávání služeb na Internetových stránkách či jiných služeb v rámci podnikatelské činnosti SMP a Třetích osob, za účelem čerpání výhod a slev poskytovaných klientům; za účelem interního použití, za účelem vyhodnocování soutěží, a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

Prohlášení Provozovatele a zpracování osobních údajů

8.5. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

8.6. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje Uživatelem poskytnuté budou zpracovávány, pro jeho potřeby a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů Provozovatele k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek.

8.7. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na Provozovatele obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adresu info@Webyan.cz.

8.8. V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb., má Uživatel právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

8.9. Uživatel musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v registračním formuláři).

8.10. Tím Uživatel uděluje Provozovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.).

8.11. Souhlas uděluje Uživatel na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Provozovatele.

8.12. Marketingové účely mimo jiné znamenají, že tím, že Uživatel provozovateli sdělí kontakty elektronické pošty a telefonní číslo, vyslovuje svůj souhlas s tím, že budou využívána k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů provozovatele či jeho obchodních partnerů.

8.13. Změní-li Uživatel názor a napříště si již nebude přát, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály, tuto skutečnost oznámí osobně či na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně (případně elektronicky) Provozovateli sdělí.

9) Závěrečná ustanovení

9.1. VSP jsou plně v souladu s právním řádem České republiky.

9.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat tyto VSP dle svého uvážení. Aktuální verze VSP je zveřejněna na stránkách www.webyan.cz. Provozovatel není povinnen oznámit uživatelům aktualizaci VSP. VSP vstupují v platnost dnem jejich aktualizace.

9.3. Uživatel, který hodlá využívat služby Webyan se odsouhlasením těchto VSP zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto VSP a bere na vědomí všechny důsledky, povinnosti a sankce, které z nich vyplývají.


Aktualizace 16. 03. 2016

Přihlaste se

* Povinné údaje